Địa chỉ

433-435 Hoà Hảo, Phường 5, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 097 3601133

GOOGLE MAP