Oriental (hương Phương Đông)

 Nước hoa No. 26  Nước hoa No. 26
 Nước hoa No. 28  Nước hoa No. 28
 Nước hoa No. 25  Nước hoa No. 25
 Nước hoa No. 31  Nước hoa No. 31